Memorandum Circular 2017-01: Guidelines in the Processing of Applications for Discharge Permit Exemption.


Memorandum Circular 2017-02: Reconstitution of Public Hearing Committee.


Memorandum Circular 2017-02A: Composition of the Public Hearing Committee.


Memorandum Circular 2017-03: Revised Guidelines in Implementing the Zoning of Aquaculture Structures in Sampaloc Lake by Amending certain Provisions of Memorandum Order No. 43, Series of 2005 and Inclusion of other Rules and Regulations.


Memorandum Circular 2017-04: Pagpapatibay sa mga Susog sa Kautusan Blg. 2010-03, “Gabay sa Pagpapatupad ng mga Patakaran at Pamantayan sa Paggamit at Pagsasaayos ng mga Palaisdaan sa Lawa ng Palakpakin.”


Memorandum Circular 2017-05: Rules and Regulations Implementing the New General Effluent Standards pursuant to LLDA Board Resolution No. 523, s 2017, entitled ” Adoption of Department Administrative Order (DAO) No. 2016-08 of the Department of Environment and Natural Resources as the New Effluent Standards for the Continuous Implementation of the Environmental Users Fee System (EUFS) and the Water Quality Guidelines for Surface Waters Within the Laguna de Bay Region and for Other Purposes.”


Memorandum Circular 2017-05A: Revised Citizen’s Charter.